نت موسیقی فلوت

نت کلاسیک فلوت | J.Pierpont - Jingle Bells

/jingle-bells

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت و زهی | Pachelbel - Canon in D

/pachelbel-canon-in-d-major

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | Traditional English - Greensleeves

/traditional-greensleeves

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | Korsakov - Flight of the Bumblebee

/korsakov-flight-of-the-bumblebee

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | L.V.Beethoven - Fur Elise

/beethoven-fur-elise

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | J.S.Bach - Bourree

/bach-bourree

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت و پیانو | G.Bizet - Habanera

/bizet-habanera-carmen

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی