نت موسیقی | کلاسیک

نت آهنگ فلوت

نت موسیقی فلوت | Traditional English - Greensleeves

نت موسیقی فلوت | Traditional English - Greensleeves

به جرأت این قطعه، یکی از معروف ترین قطعات فولک انگلیسی است. جالب است بدانید که عده ای بر این باورند که شاه انگلستان، هنری هشتم این قطعه را برای عشق خود و ملکه آینده انگلستان، آن بولین | Anne Boleyn نوشته است. ب...