پیشینه سمینارهای فلوت تهران

پس از برگزاری ۵ سمینار موفق تابستانی در موضوع آموزش فلوت در سال های گذشته که گرایش بر ارائه موضوعات مختلف مربوط به اصول بنیادین و پداگوژی فلوت داشته است، سمینار امسال با گرایش خاص به معرفی اصول نوازندگی در آثار یکی از آهنگسازان شهیر اروپا خواهد پرداخت.

موضوع سمینار

این سمینار متمرکز بر آموزش نوازندگی فلوت و سبک شناسی قطعات فلوت ولفگانگ آمادئوس موتزارت برنامه ریزی شده است.
و کارگاه های تخصصی و مستر کلاس ها، شرکت کنندگان را با مباحث مهم در درک موسیقی موتزارت و آموزش فلوت اشنا خواهد کرد.
از رویکرد های جذاب این سمینار، ایجاد فرصت های بسیار زیاد برای نوازندگی فلوت توسط شرکت کنندگان است.
به غیر از اجرای قطعات در مستر کلاس ها، شرکت کنندگان فرصت خواهند یافت در صورت داشتن توانایی خوب در اجرای کنسرتو ها که به تشخیص مدرسین مستر کلاس ها انجام خواهد شد، به اجرای این قطعات در شرایط کارگاهی با ارکستر دانشگاه تهران به رهبری سهراب کاشف و ارکستر نوجوانان ایران به رهبری آرمان نوروزی بپردازند.


مدرسین کارگاه های آموزش فلوت سمینار فلوت تهران در تیر ماه ۱۳۹۶ عبارتند از :

  • Hans-Udo Kreuels
  • آذین موحد
  • سعید تقدسی
  • فیروزه نوایی
  • سهراب کاشف
  • ساسان محبی
  • میترا جهاندیده