نگهداری و تعمیر

با سیاه شدن چانه بر اثر فلوت نوازی چکار کنیم؟

/black-chin

اگه دارید این مقاله رو میخونید، حدس می‌زنم که شما هم مشکل بسیاری از فلوتیست‌ها رو که می‌خواهیم امروز راجع بهشون صحبت کنیم رو تجربه کرده اید. بله، سیاه شدن ناحیه زیر لب و چانه!