نت موسیقی فلوت

نت کلاسیک فلوت | J.S.Bach - Air on the G String

/bach-air-on-the-g-string

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | W.A.Mozart - Concerto No.1 in G Major

/flute-concerto-no1-k313-mozart

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | Gabriel Faure - Pavane

/gabriel-faure-pavane

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | J.S.BACH - Siciliano

/bach-flute-sonata-no2-siciliano

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | F.Schubert - Swan Song Serenade

/schubert-serenade

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | W.A.Mozart - Papagenos song

/papagenos-song-mozart

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | Bridal Chorus از Richard Wagner

/wagner-bridal-chorus

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | J.S.BACH - Badinerie

/bach-orchestral-suite-no-2-badinerie

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | Syrinx - Claude Debussy

/debussy-syrinx

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | Galop infernal - Can can

/offenbach-cancan

تنظیم شده برای فلوت