محمدعلی لقاء

محمدعلی لقا

/mohammad-ali-lagha

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻟﻘﺎﺀ در سال ۱۳۲۱ در ﺗﻬﺮﺍﻥ متولد شد. محمدعلی لقاء ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۵ فراگیری ساز فلوت را نزد ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺷﺪﻝ آغاز کرد و ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۸ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﻭﺍﻥ، ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﻧﺰﺩ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻥ ﺩﺍﻭﯾﺪ یادگیری این ساز ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ از دانشگاه تهران ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ.استاد لقاء ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﺗﺪﺭﯾﺲ، سابقه تدریس در :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ (ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ).ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺴﺮﺍﻥ و دختران.ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۵ به ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺱ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ.ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۵ ﺩﺭ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ.در کارنامه خود بهمراه دارند.