فلوت باروک

فلوت باروک

تئوبالد بوهم در سال ۱۸۳۲ سیستم فلوت کلید دار خود را اختراع و عرضه کرد. ۱۵ سال بعد، اصلاحاتی جهت بهبود این سیستم انجام داد. در واقع فلوت مدرن امروزی، نتیجه تلاش های بوهم بوده است که با بهینه سازی سیستم انگشت گذاری فلوت بوهم، طی سالیان سال، امروزه نوازندگی آن، نسبت به گذشته های دور، به مراتب ساده تر شده است. در واقع فلوت بوهم به یکی از بهینه ترین اشکال خود در طول تاریخ تبدیل شده است. چرا که فلوت اختراع شده توسط بوهم، به شکل امروزی نبود. بزرگترین ایراد آن، نداشتن سیستم کلیدی مناسب و به تعداد کافی بود که این امر انگشت گذاری برخی نت ها را پیچیده می کرد و در نتیجه نوازندگی این ساز برای نوازنده دشوار می شد. «ادوین دانغیانس»، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد توسعه و برنامه ریزی و نوازنده و محقق ساز فلوت، مقاله ای در مورد فلوت دوره باروک، ترجمه و بررسی نموده. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.