نت موسیقی فلوت

نت کلاسیک فلوت | Bridal Chorus از Richard Wagner

/wagner-bridal-chorus

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | J.S.BACH - Badinerie

/bach-orchestral-suite-no-2-badinerie

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | Syrinx - Claude Debussy

/debussy-syrinx

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | Galop infernal - Can can

/offenbach-cancan

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | W.A.Mozart - Turkish Rondo

/mozart-turkish-march

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | Tchaikovsky - Swan Lake

/tchaikovsky-swan-lake

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | Hungarian Dance No. 5

/brahms-hungarian-dance

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | E.Grieg - Morning Mood

/grieg-morning-mood

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | A.Vivaldi - The Four Seasons - Spring

/vivaldi-four-seasons-spring

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت و پیانو | W.A.Mozart - Sonata N° 10

/mozart-sonata-n10-k330

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی