نت موسیقی فلوت

نت کلاسیک فلوت | W.A.Mozart - Turkish Rondo

/mozart-turkish-march

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | Tchaikovsky - Swan Lake

/tchaikovsky-swan-lake

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | Hungarian Dance No. 5

/brahms-hungarian-dance

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | E.Grieg - Morning Mood

/grieg-morning-mood

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | A.Vivaldi - The Four Seasons - Spring

/vivaldi-four-seasons-spring

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت و پیانو | W.A.Mozart - Sonata N° 10

/mozart-sonata-n10-k330

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت | J.Pierpont - Jingle Bells

/jingle-bells

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی


نت کلاسیک فلوت و زهی | Pachelbel - Canon in D

/pachelbel-canon-in-d-major

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | Traditional English - Greensleeves

/traditional-greensleeves

تنظیم شده برای فلوت


نت کلاسیک فلوت | Korsakov - Flight of the Bumblebee

/korsakov-flight-of-the-bumblebee

تنظیم شده برای فلوت + فایل صوتی