اتودهای تمرین فلوت

اتودهای تمرین در موسیقی، در واقع چالش هایی هستند که نوازنده در هنگام انجام این تمرینات با آنها روبرو می شود تا در روز اجرای اصلی، به آمادگی کامل در هنگام روبرو شدن با انواع چالشهای یک قطعه، دست یافته باشد.
قطعاً تمرینات صحیح و اصولی برای یک نوازنده، تنها راه یک پیشرفت قابل ملاحظه و کلید روان شدن انگشتان یک نوازنده فلوت می باشد.

دسته‌بندی